Tagebuch 5

Wilhelm Kobelt – Tagebuch V (1890 – 1894)